Privacy statement & Cookie Policy

Introduction to the Studio

Branding agency

We Make Graphics bvba, hierna genoemd als We make. gevestigd te Patriottenstraat 35-2 2600 Berchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Werken met We Make

Contactgegevens:

https://wemake.be
Patriottenstraat 35-2 2600 Berchem
+32 3 289 70 40

Jonas Winand & Johan Theeuwes zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van We make.
Hij/zij is te bereiken via dpo@wemake.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

We make. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Manier waarop we persoonsgegevens krijgen

De persoongegevens worden verkregen via:

– Contactformulier op de website
– Naamkaartje
– Telefonisch contact
– Email
– Survey

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wemake.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We make. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor een contractswijziging

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We make. zal de Persoonsgegevens bewaren zolang de Opdracht en/of de overeenkomst lopende is. Eens de Opdracht en/of overeenkomst beëindigd is en de periode tot exportering door de Klant is verstreken, houdt We make. de persoonsgegevens bij in een CRM tool. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciele doeleinden en/of worden niet doorgegeven aan derden. We hanteren hierbij de filosofie dat we als dienstverlenend bedrijf mikken op duurzame samenwerkingen waarbij er vaak wederkerende samenwerkingen zijn tussen We make. en klant. Tot slot, behoudt We make. zich het recht voor om na afloop van de Opdracht en/of Overeenkomst de geanonimiseerde Persoonsgegevens (of een gedeelte daarvan) te bewaren voor statistische en analytische redenen.

Delen van persoonsgegevens met derden

We make. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We make. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We make. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We make. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Hieronder een overzicht:

 

Google Analytics cookies
We maken gebruik van Google Analytics cookies op data op te slaan over het bezoek op onze Site. Voor meer informatie over hoe deze cookies werken, gelive de cookie en prviacy statement van Google te raadplegen.
_GA
_GID

 

WPML Cookie voor taal voorkeur:
_icl_current_language

 

WordPress cookies:
wp-settings-time-1

 

Deze wordpress cookie wordt gebruikt om de interface van de website aan te passen voor de wordpress administrators. Deze cookie is enkel van toepassing voor de administrator gebruikers in de CMS database van de website.
Duur: 1 jaar
wp-settings-1

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door We make. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wemake.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort). Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We make. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle databases en servers waarop onze gegevens worden opgeslagen zijn op meerdere manier beveiligd, alle apparaten die ermee verbinden zijn eveneens voorzien van gepaste beveiliging (paswoorden op user accounts en de apparaten zelf). Alle data wordt bewaard op cloudservers in België en Nederland die voorzien zijn van gepaste beveiligingsmaatregelen.
Onze communicatie en samenwerkingstools verlopen via services van externe partijen met hoogbeveiligde cloudservers over de hele wereld. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wemake.be.